1. Pořadatelem sportovních soutěží (dále jen „závodu“) uvedených na webu www.vosasumvald.cz a všech doprovodných akcí je zapsaný spolek VOSA Šumvald, z.s., IČ: 07601361.
 2. Závodu pořádaných spolkem VOSA Šumvald se smí účastnit pouze osoby:
  1. starší 18 let, které plnoletosti dosáhly nejpozději v den, který předchází dni závodu.
  2. osoby mladší 18-ti let, pouze na základě, organizátorovi doručeného, písemného souhlasu zákonného zástupce s účastí, všemi riziky s ní spojenými a se souhlasem s podmínkami a pravidly závodů.
  3. zaregistrované včetně řádně zaplaceného registračního poplatku.
  4. které si včas vyzvedly startovní balíček a mají v průběhu konání závodu na své hrudi/kole/helmě viditelně umístěné, organizátorem přidělené, startovní číslo s čipem.
 3. Každý účastník prohlašuje:
  1. že se účastní závodu dobrovolně a na základě svého zodpovědného rozhodnutí.
  2. že se účastní závodu na vlastní riziko s přihlédnutím k vlastnímu zdravotnímu stavu, který odpovídá charakteru a náročnosti soutěže.
  3. že si je vědom rizik a nebezpečí způsobení škody či újmy na zdraví vzniklých v důsledku účasti na závodě.
  4. že je zákonně zdravotně, případě i úrazově, pojištěn pro případné ošetření či hospitalizaci.
  5. Cestovní pojištění, které kryje veškerá možná rizika spojená s výkonem sportu musí mít sjednané každý, kdo není občanem České republiky.
  6. že vědomě a dobrovolně poskytuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů k potřebám realizace závodu a dále k marketingovým účelům pořadatele, organizátora i partnerů závodu.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo:
  1. na změnu či opravu chyb v programu, propozicích či podmínkách účasti na závodu bez předchozího oznámení.
  2. na využití veškerých fotografií i video záběrů pořízených během závodu vč. podobizen účastníků, a to k vlastní propagaci či k jinému použití partnery akce a to bez nároku na honorář pro účastníky.
  3. na zrušení, ukončení či pozměnění závodu bez nároku vrácení registračního poplatku účastníkům v případě, že jej nebude možné uskutečnit ze závažných důvodů, řídit či jej dokončit plánovaným způsobem (např. havárie na komunikaci, extrémní povětrnostní podmínky atd.).
 5. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, vyjma extrémních případů ohrožujících bezpečnost účastníků, jejichž následkem může dojít k přeložení startu závodu či jeho úplného zrušení, bez nároku na vrácení startovného.
 6. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na závodě nebo jeho sledováním.
 7. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkoumání.
 8. Registrace na závod je možná pouze elektronicky prostřednictvím on-line registračního formuláře primárně dostupného z internetových stránek www.vosasumvald.cz
 9. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo na přerušení, úplné zrušení či předčasné ukončení registrací do závodu a to bez předchozího oznámení či naplnění avizované kapacity.
 10. Výše registračního poplatku, jeho odstupňování jsou vždy uvedeny na internetových stránkách pořadatele www.vosasumvald.cz a dále při registračním procesu.
 11. Registrace je považována za platnou a dokončenou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit takovou registraci, která nebude do 3. pracovních dnů od podání přihlášky spojena s platbou!
 13. Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný. Při splnění daných podmínek dostupných na stránkách www.vosasumvald.cz jej lze v rozsahu 100%, 75% a 50% vrátit na účet plátce, nebo jej lze přepsat na jinou osobu.
 14. Možnost přepsat svou registraci vč. převodu registračního poplatku na jinou osobu (dále jen „náhradníka“) má, již řádně registrovaný účastník v čase nejpozději do 10 dnů před startem závodu, na základě písemné žádosti zaslané společně s potřebnými identifikačními údaji náhradníka na email organizátora Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 15. Účastníkovi, kterému bude na základě oprávněného požadavku umožněn přepis registrace vč. převodu registračního poplatku na náhradníka, bere na vědomí svou povinnost seznámit jej/jí se všemi pravidly a podmínkami účasti na závodě a dále s obsahem souhlasu ke zpracování osobních údajů. Náhradník svým dobrovolným a vědomým souhlasem uděleným účastníkovi k registraci do závodu a/nebo svou přímou účastí v závodě, potvrzuje souhlas se všemi pravidly a podmínkami vč. udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů a zavazuje se tím k jejich dodržování.
 16. Pokud nebude kapacita závodu naplněna před uzavřením on-line registrací, může pořadatel rozhodnout o možnosti registrace účastníků přímo na místě startu závodu v den konání ve vyhrazeném čase.
 17. Startovní balíčky lze vyzvednout nejpozději v den konání závodu, v čase a místě určeném organizátorem. Později či na jiném místě balíčky již nelze vyzvednout.
 18. Pořadatel je oprávněn z důvodu bezpečnosti účastníků na trase rozdělit startovní pole na dílčí úseky a startovat tzv. po vlnách. Vlny budou děleny podle věkových nebo výkonnostních skupin.
 19. Každý účastník je povinen:
  1. důsledně respektovat pokyny a informace, které pořadatel zveřejní před závodem na www.vosasumvald.cz, zašle informačním emailem na účastníky či ústně předá prostřednictvím moderátora před startem závodu.
  2. prokázat se při vyzvedávání startovního balíčku emailem s přiřazeným startovním číslem nebo svým dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), na kterém jsou shodné údaje jako na jeho objednávce (v registračním systému).
  3. účastnit se závodu osobně, zastoupení bez předchozího souhlasu, resp. přepisu registrace organizátorem není dovoleno.
  4. řídit se pokyny pořadatele, dobrovolníků, Policie ČR, členů IZS a příslušníků Armády ČR a dbát jejich výzev, a to i v případě pokynu přerušit závod nebo opustit jeho trasu.
  5. dbát zákazu riskantního chování v zónách na trase, ve kterých je toto jednání z bezpečnostních důvodů zakázáno.
 20. Časový limit na dokončení závodů je 5 hodin. Účastníci pohybující se pomaleji než průměrným tempem na časový limit závodů, mohou být pořadatelem vyloučeni ze závodu.
 21. Pořadí účastníků ve výsledkové listině je stanoveno na základě jejich reálného pořadí v cíli, tj. podle reálného času čipové časomíry nebo zapsaného času pořadatelem.