Informace o zpracování osobních údajů

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává

Společnými správci Vašich osobních údajů (dále jen „správci“) jsou na základě uzavřené Smlouvy o společném zpracováním osobních údajů spolek VOSA Šumvald z.s. se sídlem v Šumvaldu 403, 78385 Šumvald, identifikační číslo: 18206/SL2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Olomouci.

Smlouva o společném zpracování mj. určuje odpovědnosti správců za plnění povinností podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů – Nařízení EU 2016/679 („Nařízení“). Osobní údaje od Vás spolek VOSA Šumvald z.s. a plní za společné správce informační povinnost vůči Vám i vůči orgánům dozoru.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: datum narození, pohlaví, státní příslušnost, startovní číslo, dosažený čas v závodě, pořadí v závodě, pořadí v kategorii, atletický oddíl, povolání, fotografie (tyto údaje jsou nezbytné pro Vaše zařazení do správné výsledkové kategorie dle pravidel závodu, určení oficiálního pořadí v závodě a Vaši identifikaci jako konkrétního běžce); jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon (tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o registraci k závodu mezi námi jako pořadatelem a Vámi jako účastníkem závodu na který se registrujete).

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s organizací závodů a dalších akcí. Správci údajů zpracovávají Vaše osobní údaje pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Evidence účastníků v závodech
 • Evidence výsledků závodů
 • Správa uživatelského účtu ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
 • Statistické účely
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmu návštěvníka internetových stránek
 • Provádění analýz a měření
 • Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
 • Zasílání obchodních sdělení
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku
 • Účetní a daňové účely
 • Reklamní a marketingové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány konkrétně pro tyto účely

 • e-mail, jméno a příjmení z registračního formuláře, které vyplňujete při registraci k určitému závodu, zpracováváme pro vytvoření databáze našich účastníků
 • e-mail dále zpracováváme za účelem primární komunikace s Vámi, dále je e-mail zpracováván v případě Vašeho výslovného souhlasu se zasíláním marketingových sdělení třetích osob
 • pohlaví, státní příslušnost a datum narození, které vyplňujete při registraci do závodu je zpracováváno za účelem správného zařazení do příslušné kategorie podle pravidel závodu
 • mobilní telefon zpracováváme za účelem zasílání výsledného času po závodě (pokud určený závod má tuto možnost) a pro komunikaci mezi pořadatelem a účastníkem v případě mimořádných událostí (například přírodní podmínky či bezpečnostní ohrožení)
 • adresu trvalého bydliště zpracováváme za účelem ochrany životně důležitých zájmů účastníků (například v případě kolapsu a nutného kontaktu složkami záchranného systému), za účelem možné případné písemné komunikace mezi pořadatelem a účastníkem závodu a za účelem vyhodnocení demografické struktury účastníků pro interní potřeby pořadatele
 • Vaše předchozí registrace do závodů, výsledky z těchto závodů a další informace vyplývající z účasti na závodech používáme pro zasílání dalších nabídek
 • fotografie a videa ze závodu jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační činnosti a dále jako záložní systém časomíry
 • fotografie a videa pro účely propagace pořadatele jsou zpracovávány pouze s Vaším výslovným souhlasemb

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme

S ohledem na jednotlivé kategorie osobních údajů a účely jejich zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

 • oprávněný zájem správce údajů
 • datum narození, pohlaví, státní příslušnost, startovní číslo, dosažený čas v závodě, pořadí v závodě, pořadí v kategorii, atletický oddíl, povolání, fotografie
 • plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření
 • jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • zasílání marketingových sdělení a nabídek partnerů pořadatelů
 • životně důležitý zájem
 • jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

Odkud získáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím těchto komunikačních nástrojů: registrací k vybraným závodům na www.vosasumvald.cz; kontaktní formulář na webových stránkách; přímá písemná, osobní nebo elektronická komunikace;

Co pro Vás znamená udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Na základě uděleného souhlasu budou součástí našich e-mailů rovněž nabídky třetích stran, informace o slevách, dalších závodech nebo zajímavých akcích. V případě udělení souhlasu budeme Vaše údaje dále zpracovávat a poskytovat Vám relevantnější nabídky – jak naše, tak našich partnerů.

Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely se podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů nevztahuje na naše právo zasílat Vám naše obchodní sdělení/newslettery.

Jaká jsou Vaše práva vyplývající z Nařízení

V souladu s Nařízením máte následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Jako správci údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytujeme a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

Požádat o výpis svých osobních údajů můžete na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo abychom údaje opravili.

Požádat o opravu svých osobních údajů můžete na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Právo na výmaz

Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány
 • pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání
 • Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná
 • zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením
 • nebyl udělen rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí mladších 15 let

Požádat o výmaz svých osobních údajů můžete na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Právo na omezení zpracování

V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek

 • dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte
 • zpracování nemá právní základ nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů
 • Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů můžete na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Právo na přenositelnost údajů

Ná základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému správci. Takto Vám můžeme poskytnou osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a, jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu nebo plnění smlouvy a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.

Požádat o výpis svých osobních údajů můžete na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Právo vznést námitku

Vaším právem je vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu, zpracovávání osobních údajů pro direct marketing a zpracování pro vědecké nebo historické výzkumy nebo statistiky.

Právo související s automatickým zpracováním

Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování například dle věku, bydliště nebo národnosti.

V případě, že se budete domnívat, že Vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s Nařízením, je Vaším právem podat stížnost u dozorového orgánu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nebo předáváním třetí straně za účelem nabídky fotografií ze závodů máte právo kdykoliv odvolat, zároveň máte právo odvolat každý jiný souhlas, který jste nám udělili.

Odvolat svůj souhlas můžete na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv vznést námitku a vaše údaje nebudou dále pro tyto účely zpracovávány.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:

 • pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel
 • pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění
 • pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem
 • pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem
 • v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů

Komu Vaše osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje předáváme zpracovatelům, jejichž součinnost je nezbytná pro organizaci a realizaci závodu. Údaje jsou zpracovatelům poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném a je tak činěno na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány partnerským subjektům, které se svojí činností nepodílí přímo na realizaci běžeckého závodu a nejsou žádným způsobem poskytovány dalším třetím stranám.

Jedná se především o subjekty poskytující služby časomíry, poskytovatele IT služeb, účetních služeb, subjekty poskytující tisk závodních materiálů, zpravodajskou službu po závodech, subjekty, jejichž produkty jsou součástí registračního procesu a také složky integrovaného záchranného systému. Osobní data jsou subjektům poskytována mj. na základě konkrétního úkonu účastníka závodu (např. zakoupení daného produktu) anebo v případě výjimečné události postihující daného závodníka. V případě, že jsou data těmto subjektům zasílána, je tak činěno pouze v nejnižším možném rozsahu tak, aby bylo zajištěno poskytnutí služby v odpovídající kvalitě a zároveň vyhověno příslušnému Nařízení.

Zpracování souborů cookie

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.
Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.